Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

Aprovació inicial del pla d'acció supramunicipal per a la millora de la qualitat de l'aire a 13 municipis del Baix Llobregat 2019-2025 (PASMQA)

Sala plens
Ampliar en una finestra emergent
Data de publicació: 04.04.19
Es podrà consultar el document a l'Oficina d'atenció a la ciutadania, durant el termini establert, en horari d'obertura al públic (C/ de la Pau, núm. 4).

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data 19 de març de 2019, va aprovar inicialment el Pla d'Acció Supramunicipal per a la Millora de la Qualitat de l'Aire a 13 municipis del Baix Llobregat 2019-2015 (PASMQA) i sotmetre’l a informació pública.

Es dóna compliment del tràmit d’informació pública, mitjançant inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis de la Corporació, a un dels mitjans de premsa escrita i a la web municipal, pel termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades, per tal que es puguin presentar reclamacions i al·legacions, amb el benentès que si no se’n presenten, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap tràmit ulterior.

Establir que, un cop esdevingui aprovat definitivament, s’haurà de publicar al BOPB, a la web municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i al DOGC la referència del BOPB on s’hagi publicat l’aprovació,als efectes de la seva executivitat.

 

Es podrà consultar el document a l'Oficina d'atenció a la ciutadania, durant el termini establert, en horari d'obertura al públic (C/ de la Pau, núm. 4).

 

Enllaç de publicació de l’anuncia a l’e-tauler municipal:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=198451&idens=807280001


Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C