Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

30 de març de 2012

SESSIÓ PLENÀRIA 30 DE MARÇ DE 2012


1. Aprovació acta sessió anterior


Aprovada amb el vot favorable d'ICV-EUiA-E, COIC, Esquerra, CIU i PSC-GIU.


2. Aprovació Pla d'Ajust previst al RDL 4/2012 (punt urgència)


Aprovat per unanimitat.


3. Assabentament relació certificada d'Intervenció de les obligacions pendents de pagament que es poden acollir al mecanisme de finançament previst al RDL 4/2012


4. Modificació de crèdits 4/2012


Aprovada amb el vot favorable de CIU i PSC-GIU, l'abstenció de COIC, PP i Esquerra i el vot negatiu d'ICV-EUiA-E.


5. Expedient cessió del domini de l'immoble destinat a Centre d'Atenció Primària


Aprovada per unanimitat


6. Acord regularització cànons contracte estacionament vies públiques


Aprovat amb el vot favorable de CIU i PSC-GIU, l'abstenció de PP i Esquerra i el vot negatiu de COIC i ICV-EUiA-E.


7. Aprovació esmena a l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Corbera de Llobregat i Pallejà


Aprovada per unanimitat


8. Separació Consorci Gestió Integral d'Aigües de Catalunya


Aprovada per unanimitat


9. Aprovació baixa de l'Associació Innobaix (Agència d'Innovació Industrial i Coneixement del Baix Llobregat)


Aprovada per unanimitat


10. Moció en contra de la reforma laboral imposada pel govern espanyol i a favor del diàleg social (Esquerra)


Aprovada amb el vot favorable d'ICV-EUiA-E, Esquerra i PSC-GIU, l'abstenció de COIC i CIU i el vot en contra del PP.


11. Resolució del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Baix Llobregat al respecte del deute de la Generalitat de Catalunya.


Aprovada per unanimitat


12. Especials assabentaments


Aprovats amb el vot favorable de COIC, PP, Esquerra, CIU i PSC-GIU i l'abstenció d'ICV-EUiA-E.


13. Precs i preguntes


Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C