Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

6 de novembre de 2012

1. Aprovació acta sessió anterior

Aprovada per unanimitat

2. Especials assabentaments

3. Modificació ordenances fiscals 2013

Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU i COIC i l'abstenció d'ICV-EUiA-E, PP i Esquerra

4. Requeriment a l'empresa licitadora amb l'oferta més avantatjosa de la licitació del contracte de gestió del servei de l'enllumenat públic i de serveis de consum energètic

Aprovat amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU i PP i el vot en contra d'ICV-EUiA-E, COIC i Esquerra

5. Aprovació conveni i pactes del personal al servei de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat


Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU i PP i l'abstenció d'ICV-EUiA-E, COIC i Esquerra.

6. Assabentament renúncia regidor municipal

7. Precs i preguntes

Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C