Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

Àrees Municipals

00 - ALCALDIA – Montserrat Febrero (ERC)

Sota la Presidència de l’alcaldessa, com a autoritat màxima del municipi, li correspon la gestió municipal i la representació tots els ciutadans i ciutadanes. Les seves funcions són les inherents a la condició de presidenta de la Corporació Municipal i es reparteix les competències municipals amb la Junta de Govern i el Ple, òrgans col·legiats de l’Ajuntament que presideix.

Dirigeix i coordina la tasca de l’equip de govern municipal i té atorgades determinades potestats com ara dictar Bans, nomenar els/les tinents/es d’alcaldessa i delegar competències en els membres del govern municipal. A més, té la condició de cap de la Policia Local, presideix i convoca la Junta de Seguretat Local, i és responsable de tot el personal al servei de la Corporació.

01 - ÀREA D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
Regidora responsable: Jordina Ribó (PDeCAT)


L’Àrea d’Atenció a la Ciutadania té com a objectiu millorar la relació entre la ciutadania i l’Ajuntament en els tres vessants de l’atenció: presencial, telefònica i en línia. Coordina i dirigeix l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) tenint cura d’agilitzar els tràmits administratius, millorant-ne la seva gestió i seguiment, assegurant l’adequada qualitat de l’atenció a les persones i fomentant que peticions i suggeriments siguin tinguts en compte.

 L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC), situada al carrer La Pau, núm. 4, està oberta al públic en atenció presencial i telefònica (tel. 936 500 211), dilluns i divendres de 8.30 a14h i de dimarts a dijous de 8.30 a 18h. Els mesos d’estiu, Setmana Santa, ponts i Nadal l’horari és de 8.30 a 14h. La tramitació en línia està disponible les 24h del dia, tots els dies de la setmana a través de la pestanya de tràmits per internet del web municipal. 


02 - ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN
Regidor responsable: 
 Arturo Martínez (ERC)

L’Àrea de Benestar Social i Gent Gran dirigeix, coordina i gestiona els serveis socials de base que inclouen: l’atenció social individual i familiar, l’atenció a la infància i adolescència en risc, l’atenció social domiciliària per a les persones grans sense recursos suficients i que viuen soles i per a les persones amb dependència, i l’atenció a les persones immigrades en qüestions d’arrelament i inclusió social.

Així mateix, organitza i gestiona les activitats de socialització i lleure de les persones grans del municipi i col·labora amb totes les entitats ciutadanes de gent gran, de persones discapacitades, d’afectats per malalties cròniques i degeneratives i les organitzacions que porten a terme activitats solidàries i d’ajut social, convocant i atorgant anualment les subvencions municipals i donant compliment als convenis específics existents.

S’encarrega del manteniment i subministraments de l’equipament públic “Casal de les Magnòlies” i acull en les dependències municipals el banc d’aliments, promogut i gestionat per “Corbera Voluntària”, entitat amb la qual es coordinen els serveis socials de base. Convoca i lidera el Consell Sectorial de la Gent Gran.

03 - ÀREA DE COMUNICACIÓ I ESTRATÈGIA DIGITAL
Regidor responsable: Pol Ejarque (PDeCAT)


Des de l’Àrea de Comunicació la seva funció és difondre la tasca municipal, complint amb l’obligació democràtica de transparència de la gestió pública envers la ciutadania. Per a dur a terme aquesta funció compta amb tres mitjans de comunicació municipal: la revista “L’Avançada”, l’emissora “Ràdio Corbera – 107FM” i la pàgina web “www.corberadellobregat.cat”.

Així mateix, també realitzarà la gestió de les peticions d’informació dels mitjans de comunicació, així com la coordinació de totes les publicacions escrites i digitals generades per la resta d’àrees municipals. Convoca i lidera el Consell Municipal de Comunicació.

04 - ÀREA DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
Regidor responsable: Mireia Moreno (ICV- Movem Corbera)


L’Àrea de Cooperació i Solidaritat la seva funció és gestionar la part dels pressupostos municipals destinats a la cooperació internacional, proposant la seva aplicació a projectes desenvolupats per organitzacions d’àmbit institucional català o bé a projectes sorgits de la iniciativa d’entitats corberenques. Aquesta Àrea també proposarà al Ple l’enviament d’ajut econòmic i/o material en el cas de catàstrofes o conflictes bèl·lics a països estrangers.

05 - ÀREA DE CULTURA
Regidor responsable: Jordi Anducas (ERC)


Aquesta Àrea el seu objectiu és el foment de la cultura entre la ciutadania, planificant, programant i coordinant les activitats culturals i festives. Té cura d’organitzar i coordinar la realització de diverses festes i cites culturals arrelades al municipi, com ara les festes majors, la Nit de Reis i el Carnestoltes, entre altres. També fomenta la implicació de les diverses entitats, barris i urbanitzacions en les activitats culturals, mitjançant la Comissió de Festes. Junt amb el manteniment de les tradicions populars i la cura del patrimoni històric i cultural, aquesta Àrea porta a terme iniciatives culturals pròpies, amb una programació cultural de qualitat per al municipi.

Gestiona la Sala d’Exposicions “Antic Hospital de Pelegrins” i la Biblioteca Municipal “Can Baró”, tenint cura del manteniment i subministraments dels edificis. Promou i realitza exposicions i activitats de promoció de la lectura entre la població, especialment entre infants i joves. Té adscrit el Servei de Normalització Lingüística.

Anualment, convoca i atorga les subvencions destinades a les entitats que organitzin i desenvolupin projectes d’activitats culturals al municipi. Així mateix, s’encarrega de la gestió i seguiment dels convenis amb entitats culturals.

06 - ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
Regidor responsable: Pol Ejarque (PDeCAT)


Treballant de forma transversal amb la resta d’àrees municipals, s’encarrega de la dinamització sòcio- econòmica del municipi, contribuint a la generació i manteniment dels sectors productius: empresarial, emprenedoria, serveis, comerç i turisme. Així mateix, s’encarrega de les polítiques actives d’ocupació, gestionant la borsa de treball municipal, en coordinació amb els serveis socials municipals, amb les borses de treball dels municipis de la comarca i d’entitats i organismes supramunicipals, i amb les empreses del municipi. També serà l’àrea encarregada de gestionar plans d’ocupació d’àmbit municipal subvencionats per entitats i organismes supramunicipals, duent a terme la selecció de personal per als plans ocupacionals conjuntament amb el departament de recursos humans.

D’altra banda, desenvolupa activitats i iniciatives turístiques que donin a conèixer el municipi a través del seu patrimoni històric i natural i per la qualitat de l’oferta de serveis i establiments. Col·labora amb les associacions d’emprenedors i de comerciants i convoca i atorga els ajuts i subvencions municipals. Així mateix, assumeix les funcions en temes de consum, incloent dins els objectius de l’Àrea la defensa del consumidors, vetllant i informant sobre els seus drets i protegint els seus interessos.

07 - ÀREA D’ENSENYAMENT
Regidor responsable: Albert Cañellas (CUP)


L’Àrea d’Ensenyament col·labora amb la Generalitat de Catalunya, administració que ostenta les competències en aquesta matèria, per tal d’impulsar polítiques que contribueixin a la millora de la qualitat de l’ensenyament dins el municipi. Amb aquest objectiu, l’Àrea també participa activament en les tasques de planificació escolar, forma part dels Consells Escolars dels centres, convoca i lidera el Consell Escolar Municipal, i treballa conjuntament amb les Associacions de Pares i Mares. Amb els centres públics de secundària, organitza i gestiona el projecte de l’Aula Oberta.

Dirigeix el personal propi que presta els seus serveis a les escoles públiques d’infantil i primària i s’encarrega del manteniment i subministraments dels edificis d’aquests centres que són de titularitat municipal. Així mateix, dirigeix i gestiona directament l’Escola Bressol Municipal “El Petit Corb” i l’Escola Municipal de Música “Lluís Soler i Ametller”. Anualment, aquesta Àrea convoca i atorga les subvencions destinades a les Associacions de Pares i Mares dels centres educatius del municipi.

08 - ÀREA D’ESPORTS
Regidor responsable: Mireia Moreno (ICV-Movem Corbera)


L’Àrea d’Esports - promourà la pràctica de l’esport entre la ciutadania, col·laborant amb totes les entitats esportives del municipi i gestionant directament les activitats esportives municipals, amb l’objectiu de completar l’oferta esportiva a la població, amb especial atenció a col·lectius específics i a modalitats esportives no ofertes per les entitats. Convoca i lidera el Consell Municipal d’Esports.

Serà la responsable del control, programació, gestió, manteniment i subministraments de totes les instal·lacions esportives de titularitat municipal. Anualment, convoca i atorga les subvencions destinades a les entitats esportives del municipi.

09 - ÀREA DE FINANCES
Regidor responsable: Jordi Anducas (ERC)


L’Àrea de Finances s’encarrega de portar a terme la política pressupostària i de finançament, així com l’ordenació i la gestió fiscals. Coordina el programa d’inversions i l’elaboració dels pressupostos anuals. Té al seu càrrec les compres i subministraments i administra el patrimoni municipal. Dins d’aquesta Àrea hi ha els departaments de Comptabilitat i Intervenció, de Compres, així com la Tresoreria municipal.

10. ÀREA D'HABITATGE
Regidor responsable: Albert Cañellas (CUP)

Porta a terme les polítiques d'habitatge i s'encarrega dels habitatges i locals de propietat municipal, així com del Registre Municipal de Sol·licitants d'Habitatge Públic. Gestiona i fa el manteniment del parc d'habitatges públics. Estableix i vetlla pel compliment de les mesures establertes per donar ús i promoure el lloguer social dels habitatges desocupats.

11 - ÀREA DE JOVENTUT
Regidor responsable: Albert Cañellas (CUP)


L’Àrea de Joventut dissenya, elabora i aplica el pla de joventut que revisa i actualitza de forma periòdica. El seu objectiu és la promoció de l’associacionisme i la participació del jovent en la vida ciutadana del municipi. Treballa transversalment amb la resta d’Àrees municipals, especialment amb Ensenyament, Via Pública i Habitatge, Cultura, Polítiques d’Igualtat i Desenvolupament Econòmic, per tal de garantir que el jovent es tingut en compte en l’establiment de les polítiques municipals genèriques.

Gestiona el control, el manteniment i els subministraments de l’Hotel d’Entitats Ca La Badia, equipament cedit per l’Ajuntament de l’Hospitalet i que alberga el Centre d’Esplai i La Penya del Corb.


12 - ÀREA DE MEDI AMBIENT
Regidor responsable: Xavi Miquel (CUP)


L’Àrea de Medi Ambient promou la protecció del medi ambient i la sostenibilitat del territori. Té cura del patrimoni natural, especialment dels elements catalogats, de les lleres i zones de protecció del domini públic hidràulic (rieres i torrents), així com dels camins, vies rurals i itineraris. Gestiona l’establiment i manteniment de les franges de protecció d’incendis. Porta a terme campanyes de sensibilització mediambiental entre la població i s’encarrega del pla d’auto compostatge.

13 - ÀREA DE MOBILITAT
Regidora responsable: Mercè Rocas (ERC)


s’encarrega de les polítiques de mobilitat del municipi, realitzant, actualitzant i portant a terme el Pla de Mobilitat Urbana. S’encarrega del transport públic interurbà i urbà. Quant al transport interurbà manté contacte amb l’Autoritat del Transport Metropolità per fer seguiment de la qualitat i millores. Del transport urbà s’encarrega de la planificació de línies i freqüències, així com del control i seguiment del concessionari del servei. Representa l’Ajuntament a l’Associació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU).

Té al seu càrrec l’aparcament públic del carrer La Pau, així com el sistema de regulació i funcionament de la zona blava i el control i seguiment de l’empresa concessionària.


14 - ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT
Regidora responsable: Miracle Guerra (CUP)


L’Àrea de Polítiques d’Igualtat redacta, actualitza i dóna compliment al pla d’igualtat. Organitza activitats en col·laboració amb les entitats de dones del municipi i amb d’altres entitats que tinguin per objecte aconseguir un tracte igualitari per a col·lectius en risc de discriminació social.

Té al seu càrrec el serveis de suport jurídic i atenció psicològica a persones en risc de maltractament i s’ocupa del manteniment i els subministraments del equipament de Polítiques d’Igualtat situat a la plaça Sant Antoni.

15 - ÀREA DE RÈGIM INTERIOR
Regidor responsable: Pol Ejarque (PDeCAT)

L’Àrea de Règim Interior dissenya, proposa i executa polítiques organitzatives i de personal que permetin l'optimització dels recursos humans de l’Ajuntament per aconseguir una major eficàcia, eficiència i qualitat en la prestació dels serveis a la ciutadania. S’ocupa de les qüestions relacionades amb la seguretat i salut en el treball i en l’eradicació de conductes d’assetjament laboral, integrant la Comissió que s’encarrega d’aquest tema. Manté interlocució amb el comitè d’empresa i dóna suport a l’Alcaldia en les negociacions i acords.

S’ocupa del manteniment i subministraments de les dependències municipals dels serveis centrals i de les dependències i/o equipaments no adscrits a cap Àrea. També s’ocupa del subministrament general de materials i equipaments. Té al seu càrrec l’inventari municipal i la gestió de l’arxiu municipal.

16 - ÀREA DE SALUT PÚBLICA
Regidora responsable: Miracle Guerra (CUP)


L’Àrea de Salut Pública té com a principal objectiu vetllar per la salut de les persones promovent activitats saludables entre la població i vetllant per les condicions de salubritat de l’entorn. S’encarrega de les qüestions relatives a la tinença d’animals de companyia i del seu cens. Porta a terme el control de plagues i de salubritat de les instal·lacions públiques. S’encarrega també del control sanitari d’establiments i activitats. Les seves activitats les realitza en coordinació amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya i d’acord amb les seves directrius.

L’Àrea de Salut Pública col·labora amb la Generalitat de Catalunya, administració que ostenta les competències en matèria de sanitat i salut pública, per tal millorar la qualitat de l’atenció sanitària i dels equipaments del municipi.

17 - ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA
Regidora responsable: Mercè Rocas (ERC)


L’Àrea de Seguretat Ciutadana té com a missió principal protegir el lliure exercici dels drets i llibertats de la ciutadania, mitjançant l’actuació de la Policia Local. En l’àmbit del trànsit i la circulació, l’objectiu de l’Àrea és assegurar la lliure circulació de les persones, ordenant i regulat el trànsit de vehicles i vianants, així com l’estacionament a la via pública, amb la implantació de la corresponent senyalització vial.

Fa funcions de policia administrativa, desenvolupant les actuacions necessàries per comprovar l’adequació de les activitats a les ordenances municipals i a la resta de reglaments. I, en l’àmbit de la seguretat ciutadana pròpiament dita, l’Àrea promou les intervencions preventives adreçades a evitar la comissió d’actes delictius, i quan s’han produït, col·labora amb els altres Cossos de Seguretat per a les oportunes investigacions i detencions. L’Àrea assumeix la funció assistencial de prestar atenció especial a persones en situació de desemparament: menors, gent gran, víctimes d’accident o de delictes.

Té encomanades també les funcions de protecció civil en els casos de catàstrofes i emergències. Supervisa els plans d’autoprotecció dels edificis públics i activa els plans d’autoprotecció per als esdeveniments populars. Gestiona el Cos de Bombers Voluntaris i representa el municipi dins l’Agrupació de Defensa Forestal Massís de l’Ordal, assumint les tasques corresponents. S’ocupa del manteniment i subministraments de la Prefectura de Policia i del Quarter dels Bombers Voluntaris.


18 - ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS
Regidor responsable: Xavi Miquel (CUP)


Porta a terme la neteja i conservació de la xarxa del clavegueram municipal, la gestió i manteniment del sistema d’enllumenat públic i gestiona la recollida de residus en l’àmbit domèstic, comercial i industrial (rebuig, orgànica, paper i vidre, recollida d’andròmines i voluminosos, recollida de poda i restes vegetals), així com la neteja viària de carrers, parcs i places. S’encarrega del Pla de Prevenció de Residus, de la seva difusió i de la conscienciació de la ciutadania envers aquest tema.

Gestiona i fa el seguiment de la concessió del servei d’abastament d’aigua potable. Té al seu càrrec la gestió dels equipaments de Deixalleria Municipal i Cementiri Municipal, així com el control i seguiment de la qualitat en la prestació dels serveis. Coordina i col·labora amb les empreses proveïdores de serveis i subministraments públics no municipals (gas, electricitat i telefonia) pel que fa a la seva implantació al municipi i a la qualitat dels serveis, gestionant i traslladant les incidències i queixes de la ciutadania.

19 - ÀREA DE TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Regidora responsable: Jordina Ribó


L’Àrea es porta a terme l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i facilitin la seva participació en els assumptes públics (art. 2 de la Llei 19/2014 de transparència).

En concret s’encarrega de promoure la protecció i la defensa dels drets polítics de la ciutadania; l’atenció directa a la ciutadania en les matèries que l’afecten en la seva relació amb l’Ajuntament en particular i amb la resta d’institucions en general; facilitar l’accés a la informació municipal i fer publicitat activa de les polítiques i els serveis públics promoguts per l’Ajuntament per tal d’afavorir la participació ciutadana i el control democràtic de l’acció de govern; fomentar la presència activa de la ciutadania en el procés d’elaboració, d’execució i d’avaluació de les polítiques públiques; col·laborar en la creació de xarxes comunitàries que facilitin l’enfortiment de la capacitat ciutadana per a se subjecte actiu en els afers col·lectius; activar i crear els consells de participació sectorials de ciutadania i vetllar pel compliment d ela Llei de transparència.


20 - ÀREA D’URBANISME
Regidora responsable: Montserrat Febrero (ERC)


L’Àrea d’Urbanisme s’encarrega de l’ordenament, transformació i conservació del sòl, incloent el subsòl i el vol. Promou i estableix el planejament urbanístic del municipi i vetlla per la legalitat urbanística, aplicant, si escau, mesures de disciplina. Atorga les llicències urbanístiques, les llicències d’obres i les llicències per a l’establiment d’activitats econòmiques, vetllant pel seu compliment. Fa propostes de regulació normativa en relació als diferents usos i activitats i impulsa la creació i/o modificació de les ordenances sobre urbanisme i construcció. Representa l’Ajuntament a les Juntes de Compensació, les Associacions Administratives de Cooperació, les Associacions de Propietaris i les Associacions de Veïns de les urbanitzacions, així com a d’altres entitats urbanístiques col·laboradores de l’Administració.

21 - ÀREA DE VIA PÚBLICA 
Regidora responsable: Mercè Rocas (ERC)


L’Àrea de Via Pública s’ocupa de mantenir en bones condicions d’us tot allò que es troba a la via pública i a l’espai públic en general. Conserva i millora el mobiliari urbà i el dels parcs infantils. Manté voreres, calçades, senyalització vial i gestió d’entrades i sortides de vehicles. Manté els parcs i zones verdes, vetllant per l’adequada reposició, poda i conservació d’arbrat viari.


Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C