Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

24 de setembre de 2013

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior
Aprovada per unanimitat

2. Especials assabentaments

3. Revisió Pla d'Ajust aprovat en el marc del RDL4/2012
Aprovat amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU i PP, l'abstenció d'Esquerra i COIC i el vot desfavorable d'ICV-EUiA-E.

4. Aprovació nova ordenança de llicències i autoritzacions d'obres
Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU, PP, COIC, ICV-EUiA-E i l'abstenció d'Esquerra.

5. Aprovació festes locals
Aprovada per unanimitat

6. Precs i preguntes


Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C